Usługa NC ER od Enspiriona dla duńskiego dewelopera farm fotowoltaicznych

Enspirion, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, wykonała kolejne wdrożenie na potrzeby kodeksów sieciowych NCER (ang. Network Code on Emergency and Restoration). Klientem jest Better Energy – duński deweloper farm fotowoltaicznych, który intensywnie rozwija projekty solarne w naszym kraju.

Wdrożenie systemu TETRA dla Better Energy ma na celu zapewnienie niezawodnej komunikacji głosowej pomiędzy służbami sprawującymi bezpośredni nadzór nad jednostką wytwórczą oraz z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. W ramach przedmiotowej umowy wykonano szczegółową analizę potrzeb i wymagań klienta w celu zrozumienia specyfiki działania oraz opracowania indywidualnego planu zaimplementowania usługi z zachowaniem wymagań wdrażania kodeksów sieciowych.

System TETRA może być wykorzystywany przez klienta zarówno na potrzeby zewnętrzne jak i wewnętrzne. Enspirion przeanalizował wszystkie lokalizacje, w których niezbędne jest działanie usługi biorąc pod uwagę aspekty geograficzne oraz podatność na zakłócenia radiowe. Uwzględniając powyższe kwestie techniczne, zespół specjalistów Enspirion dokonał konfiguracji oraz instalacji radiotelefonów TETRA. Projekt wdrożenia usługi dla potrzeb NCER w Better Energy wymagał również przygotowania odpowiedniego sposobu zasilania zarówno samych urządzeń końcowych jak i pozostałej infrastruktury systemu. Wliczając stacje bazowe, system został wyposażony w redundantne zasilanie oraz podtrzymanie zasilania do minimum 36 godzin, radiotelefony zaś zostały podpięte pod układ UPS, podtrzymujący zasilanie przez co najmniej 24h. Ponadto klient otrzymał również funkcjonalność rejestracji rozmów wymaganą przez NC ER.

„Wdrożenie Usługi Łączności Krytycznej dla potrzeb kodeksów sieciowych w firmie komercyjnej bez wątpienia podniesie zdolność operacyjną w stanach zagrożenia, zaniku zasilania i odbudowy systemu – Centrum Operacyjne Klienta będzie miało niezawodną łączność głosową z własną infrastrukturą, jak i w codziennych pracach służb technicznych Better Energy – operujących na terenie działania naszej usługi” – mówi Mirosław Dawidczyk członek Zarządu Enspirion.  

Obszar pokrycia zasięgowego sieci TETRA w sposób wystarczający pokrywał się z wymaganiami Better Energy, natomiast układ podtrzymania zasilania i zastosowanie redundancji geograficznej, zwiększyły niezawodność jej działania na okoliczność wystąpienia sytuacji kryzysowej. Infrastruktura klienta została dołączona do istniejącej sieci TETRA, która spełnia wymogi kodeksów sieciowych NCER zarówno pod względem podtrzymania zasilania jak i nadmiarowych dróg transmisyjnych.

„Nasze farmy fotowoltaiczne w Postominie i Polanowie pozyskały dodatkową i bezpieczną drogę komunikacji. Jesteśmy pod wrażeniem profesjonalnego podejścia przedstawicieli spółki Enspirion. Po udanej implementacji systemu TETRA na dwóch naszych obiektach, rozważamy kolejne wdrożenia” – mówi Jakub Garbacz, Operations Engineer w Better Energy.

Rozporządzenie (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych, w skrócie NCER, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy, a także gwarancję niezawodnej, skutecznej i szybkiej odbudowy wzajemnie połączonych systemów przesyłowych. W praktyce oznacza to, że duże jednostki wytwórcze będące nowymi modułami wytwarzania energii typu C i D, mają obowiązek dostosowania systemów łączności głosowej do minimalnych wymogów zawartych w rozporządzeniu. NCER określa między innymi standardy dla systemów łączności radiowej wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych i nagłych zdarzeniach. Wybór dostawcy rozwiązań technologicznych, spełniających wszystkie wymogi, ma kluczowe znaczenie. Dyspozytorski system łączności radiowej TETRA (ang. TErrestrial Trunked Radio) od Enspirion spełnia wymagania określone w rozporządzeniu.

Wdrożenie systemu TETRA dla Better Energy zgodnie z dyrektywą UE NCER jest kompleksowym procesem, który wymagał starannego planowania, instalacji, konfiguracji i testowania. System wykorzystuje telefony TETRA, które produkowane są w jakości spełniającej wymagania służb bezpieczeństwa publicznego, co zapewnia niezawodną komunikację głosową oraz tekstową.  Zastosowanie rejestracji rozmów daje możliwość monitorowania i analizy działań, co przyczyni się do poprawy efektywnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz infrastrukturze o znaczeniu krytycznym.

***

Enspirion Sp. z o.o. to spółka zależna Energi z Grupy ORLEN. Spółka świadczy usługę łączności dyspozytorskiej w cyfrowym standardzie TETRA, który przeznaczony jest m.in. dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, a także sprawdza się w energetyce. Ponadto Enspirion jest największym i najbardziej doświadczonym krajowym agregatorem DSR (usługa redukcji zapotrzebowania na moc).